Vacancies

View all vacancies

Client denbighshire

SOLICITOR/BARRISTER Litigation- in particular Adult Social Care; Childcare and General Litigation matters - Denbighshire County Council

Closing date

02/11/2020

Salary

Grade 11 SCP 36 -40 £38,813 - £42,683

Job description

SOLICITOR/BARRISTER

Litigation- in particular Adult Social Care; Childcare and General Litigation matters

We are seeking experienced and highly skilled lawyer to provide advice on a diverse range of litigation matters.

You will have excellent communications skills and be motivated to support the Local Authority in the above specified areas in a wide range of cases. Local Authority experience is an advantage, but not an essential requirement.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Nia Grisdale on 07789940973 or Lisa Jones on 01824 706275

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Interview Date: 9th November 2020


CYFREITHIWR/AIG

BARGYFREITHIWR/AIG

Ymgyfreithiad – Materion Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant a Chyfreithiad Cyffredinol

Rydym yn chwilio am gyfreithwr/aig profiadol a medrus iawn i roi cyngor ar ystod amrywiol o wasanaethau.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a byddwch wedi'ch cymell i gefnogi'r Awdurdod Lleol yn y meysydd penodol a nodir uchod mewn ystod eang o achosion.Byddai profiad mewn Awdurdod Lleol o fantais, ond nid yw'n hanfodol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o'r swydd, ffoniwch Nia Grisdale ar 07789940973 neu Lisa Jones ar 01824 706275

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wâg hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cyfweliad: 9fed o Dachwedd 2020

Reference

LHDL00021W3SJE

Contact