Vacancies

View all vacancies

Client cardiff 180x360  002

Procurement Lawyer - Cardiff City Council

Closing date

30/08/2019

Salary

Grade 10, £39,782 - £42,683

Job description

We are keen to recruit high calibre, experienced and qualified Solicitors or Barristers with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload.

Procurement and Contract

A wide range of contractual and procurement law matters (including high value complex procurements) and to provide advice on a range of non-contentious legal work.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

aged under 25

not in employment, education or training

from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community and LGBT+ communities

able to communicate fluently in Welsh

Applicants can also apply via the website, https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/10170/Procurement_Lawyer_/?SminimumSalary=0&SmaximumSalary=0&Ssimple=procurement%20lawyer&sWorkingPatternLook=-1


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyfreithiwr Caffael

Cyf. LS50077038 Gradd 10 £39,782 - £42,683

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithwyr a Bargyfreithwyr ag arbenigedd uchel sy'n brofiadol ac yn gymwysedig yn y maes perthnasol a all fynd i'r afael â'r llwyth o waith amrywiol a heriol sydd

Caffael a Chontractio

Ystod eang o faterion contractiol a chaffael (gan gynnwys caffael cymhleth â gwerth uchel) a rhoi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r swydd gwag hyn yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n well.Felly, er nad yw'n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol:

25 oed ac iau

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Reference

LS50077038

Contact