Vacancies

View all vacancies

Client cardiff 180x360  003

Employment Solicitor - Cardiff Council

Closing date

16/08/2020

Salary

£39,782 - £42,683

Job description

About the Service

Cardiff is one of the fastest growing and most highly-skilled cities in Britain. We have a great opportunity for a hardworking, motivated and adaptable legal practitioner to join Cardiff Council's Legal Service, based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

About the Job

We are keen to recruit a high calibre, experienced and qualified Solicitor or Barrister with relevant experience who is able to deal with a varied and demanding workload to undertake a wide range of civil law matter, but with particular emphasis on Employment Law matters, including advising on the law itself, policy, governance, Judicial Reviews; conducting litigation; and where necessary and appropriate appearing as advocate for the Council in Court and at tribunals, hearings, and inquiries.

About You

The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status, be admitted as a Solicitor or called to the bar and must be able to work as part of a team. We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

Additional Information

While the role is demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. The post is open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Due to the current COVID -19 circumstances the interview process for this role will be held on a virtual basis using an appropriate online platform. If you have any concerns around your ability to participate in a virtual interview process please contact James Williams for a discussion.

Please apply via link : https://www.jobscardiffcouncil.co.uk/jobs/employment-solicitor-res00446?lang=en_GB


Cyfreithiwr Ymgyfreitha - Cyflogaeth

Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Cyfeirnod: RES00446

Ystod Cyflog: £39,782 - £42,683

(Mae'r ystod cyflog yn cynrychioli'r dyfarniad cyflog y cytunwyd arno ar gyfer 2018/2019. Mae ystod cyflog 2020/21 yn destun negodiadau sy'n mynd rhagddynt rhwng Llywodraeth Leol a'r undebau)

Dyddiad cau: 16/08/20

Ynglŷn â'r Gwasanaeth

Caerdydd yw un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf ac un o'r dinasoedd mwyaf medrus yng ngwledydd Prydain. Mae gennym gyfle gwych i ymarferydd cyfreithiol diwyd, hyblyg a llawn cymhelliant ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Sir yng nghanol Bae Caerdydd.

Ynglŷn â'r Swydd

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithiwr neu Fargyfreithiwr o safon uchel, profiadol a chymwysedig â phrofiad perthnasol ac sy'n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a thrwm i ymgymryd ag ystod eang o faterion yn ymwneud â chyfraith sifil, ond gyda phwyslais arbennig ar fater cyfraith gyflogaeth, gan gynnwys cynghori ar y gyfraith ei hun, polisi, llywodraethiant, adolygiadau barnwrol; cynnal ymgyfreitha; a lle bo angen ac yn briodol, cynrychioli'r Cyngor fel eiriolwr yn y llys ac mewn tribiwnlysoedd, gwrandawiadau ac ymchwiliadau.

Amdanoch Chi

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster gradd, bod wedi ei dderbyn fel Cyfreithiwr neu wedi ei alw i'r bar, a bydd yn gallu gweithio fel rhan o dîm. Disgwyliwn i'r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni'r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau'r Cyngor.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er bod y rôl yn gofyn llawer, mae ein polisïau gwaith hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae'r swydd ar agor i unigolion sy'n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, yn amodol ar fodloni anghenion ein cleientiaid a dangos ystyriaeth i drefniadau gwaith aelodau presennol y tîm.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

O ganlyniad i amgylchiadau presennol COVID-19, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, cysylltwch â James Williams i drafod.

Reference

RES00446

Contact