Vacancies

View all vacancies

Client flintshire

Legal Services Manager - Flintshire County Council

Closing date

27/03/2020

Salary

Grade G 10 - SCP 45-48, £47,757 – £51,665

Job description

Legal Services Manager - Governance Portfolio

Mold, Flintshire

Permanent

37 hours

Reporting to Chief Officer Governance, this post has great scope to influence not only its own service but the Council as a whole.

It is an exciting opportunity to bring your significant legal experience, grasp of good governance, inspiring leadership, skilful relationship management and business planning expertise - you will need to use all of these to further develop our strong legal service on to the next level.

We are a well governed and ambitious Council, so your ability to ensure that legal have the capacity and capability to deliver clear, quality and timely expert legal and governance advice right across a diverse range of clients and services, including members and committees, is critical. Equally valued is the significant role that legal and governance contribute when working on complex change projects right across the organisation and in collaboration with our partners.

Your experience and positive enthusiasm for modernising the service and its systems as well as a shared desire to invest in our workforce will be key to success.

You will have significant post qualification experience and management experience gained in local authority or similarly relevant environment.

The Council offers flexible working policies and generous benefits. Come to work or take the opportunity to live in the beautiful North Wales countryside with Chester, Manchester and Liverpool on your doorstep.

For an informal discussion please contact:

Gareth Owens, Position; Chief Officer - Governance, telephone 01352 702344

or email Gareth.legal@flintshire.gov.uk

Closing date – Noon on Friday 27thMarch

Selection assessment – Friday 27th March

Interview Dates – Thursday 2ndApril

The Council recognises that the ability to communicate in Welsh is an important and valuable skill in the workplace and is committed to increasing the numbers of bilingual employees. We welcome applications for any post from candidates who are able to work in both Welsh and English. We will also support new and existing employees who wish to learn Welsh or improve /develop their Welsh language skills.

Part time, job share and flexible working arrangements will be considered.


Cyngor Sir y Fflint

Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol – Portffolio Llywodraethu

Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Parhaol

37 awr

Mae'r swydd hon yn atebol i'r Prif Swyddog Llywodraethu, ac mae posibiliadau eang o'i mewn i ddylanwadu, nid yn unig ar ei gwasanaeth ei hun, ond ar y Cyngor cyfan.

Mae'n gyfle cyffrous i roi eich profiad cyfreithiol sylweddol, eich gafael ar lywodraethu da, eich arweinyddiaeth ysbrydoledig, eich rheolaeth fedrus o berthynas gwaith a'ch arbenigedd cynllunio busnes ar waith - byddwch angen defnyddio'r rhain i gyd i ddatblygu ein gwasanaeth cyfreithiol cryf i'r lefel nesaf.

Rydym yn Gyngor uchelgeisiol, sy'n cael ei lywodraethu'n dda, felly mae'ch gallu i sicrhau bod gan y gwasanaeth cyfreithiol y cymhwyster a'r gallu i roi cyngor cyfreithiol a llywodraethu arbenigol a hynny'n glir, yn amserol ac o safon, gydag amrywiaeth eang o gleientiaid a gwasanaethau, gan gynnwys aelodau a phwyllgorau, yn allweddol. Mae'r swyddogaeth y mae'r gwasanaeth cyfreithiol a llywodraethu yn ei gyfrannu tuag at waith ar brosiectau newid cymhleth ar draws y sefydliad ac wrth gydweithio â'n partneriaid hefyd yr un mor bwysig.

Bydd eich profiad a'ch brwdfrydedd cadarnhaol ar gyfer moderneiddio'r gwasanaeth a'i systemau yn ogystal â'ch awydd i fuddsoddi yn ein gweithlu yn allweddol i'ch llwyddiant.

Bydd gennych brofiad sylweddol ar ôl cymhwyso a phrofiad o reoli mewn awdurdod lleol neu amgylchedd perthnasol tebyg.

Mae'r Cyngor yn cynnig polisïau gweithio'n hyblyg a buddion hael. Dewch i weithio yma neu fanteisio ar y cyfle i fyw yng nghefn gwlad prydferth Gogledd Cymru gyda Chaer, Manceinion a Lerpwl ar eich stepen drws.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:

Gareth Owens, Prif Swyddog – Llywodraethu, rhif ffôn 01352 702344

neu anfon e-bost at Gareth.legal@flintshire.gov.uk

Dyddiad Cau – hanner dydd, dydd Gwener, 27 Mawrth

Asesiad Dethol – Dydd Gwener, 27 Mawrth

Dyddiad Cyfweld – Dydd Iau, 2 Ebrill

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle, ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a phresennol sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella / datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg.

Bydd trefniadau gweithio rhan-amser, rhannu swydd a threfniadau gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.

Reference

Contact

Gareth.legal@flintshire.gov.uk