Vacancies

View all vacancies

Client cardiff 180x360  002

Employment & Education Lawyer - Cardiff City Council

Closing date

30/08/2019

Salary

Grade 10, £39,782 - £42,683

Job description

We are keen to recruit high calibre, experienced and qualified Solicitors or Barristers with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload

Education

To act as the Council's Education Solicitor. The duties will include giving advice in relation to Education Law, policy, governance, and the Council's functions as local education authority; dealing with School Admission and Exclusion Appeals; advice in relation to Special Educational Needs Tribunals; Judicial Reviews; conducting litigation; and where necessary and appropriate appearing as advocate for the Council in Court and at tribunals, hearings, and inquiries. Other responsibilities will relate to other work carried out by the Litigation Team, including civil and criminal litigation.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

aged under 25

not in employment, education or training

from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community and LGBT+ communities

able to communicate fluently in Welsh

Applicants can also apply via the website, https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/10169/Employment_Education_Lawyer/?SminimumSalary=0&SmaximumSalary=0&Ssimple=EDUCATION%20LAWYER&sWorkingPatternLook=-1


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyfreithiwr Cyflogaeth ac Addysg

Cyf. LS50008728 Gradd 10 £39,782 - £42,683

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithwyr a Bargyfreithwyr ag arbenigedd uchel sy'n brofiadol ac yn gymwysedig yn y maes perthnasol a all fynd i'r afael â'r llwyth o waith amrywiol a heriol sydd.

Addysg

Gweithredu fel Cyfreithiwr Addysg y Cyngor. Bydd y dyletswyddau yn cynnwys rhoi cyngor ar gyfraith, polisi a llywodraethu addysg a swyddogaethau'r Cyngor fel yr awdurdod addysg lleol; ymdrin â Derbyniadau i Ysgolion ac Apeliadau Gwahardd; cyngor mewn Tribiwnlysoedd Anghenion Addysgol Arbennig; Adolygiadau Barnwrol; ymgyfreitha; a, phan fo angen ac yn briodol, bod yn eiriolwr ar ran y Cyngor yn y Llys ac mewn tribiwnlysoedd, gwrandawiadau ac ymholiadau. Bydd cyfrifoldebau eraill yn ymwneud â gwaith arall a gyflawnir gan y Tîm Ymgyfreitha, gan gynnwys ymgyfreitha sifil a throseddol.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r swydd gwag hyn yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n well.Felly, er nad yw'n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol:

25 oed ac iau

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Reference

LS50008728

Contact