Vacancies

View all vacancies

Client cardiff

Contracts and Procurement Solicitor x 2 - Cardiff Council

Closing date

15/06/2020

Salary

Grade 9 SCP 37 - 40 (£39,782 - £42,683 per annum)

Job description

About the Service

Cardiff Council has a Lexcel accredited successful in house Legal Service based at County Hall in Cardiff Bay with good public transport links. We have specialist lawyers carrying out procurement, litigation, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.

About the Job

We are keen to recruit two high calibre, experienced and qualified Solicitors and or Barristers, with relevant experience to undertake a wide range of contractual and procurement law matters (including high value complex procurements) and to provide advice on a range of non-contentious legal work.

About You

The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status, be admitted as a Solicitor or called to the Bar and must be able to work as part of a team. We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the role is demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. The post is open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members.

Additional Information

These vacancies are suitable for post share subject to there being another suitably qualified and experienced employee/candidate who wishes to post share

Due to our current interim working arrangements, we are unable to provide recruitment packs through the post. We also cannot accept any application forms by post.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application we welcome and encourage applications from individuals:

aged under 25

not in employment, education or training

from our local communities including in particular those from the Cardiff area

BAME community

able to communicate fluently in Welsh

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.


Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Cyfreithiwr Caffael a Chontractau - Dwy swydd x2

Cyflog yw £39,782 - £42,683

Cyfeirnod: RES00367

Dyddiad cau: 15/06/2020

Ynghylch y Gwasanaeth

Mae gan Gyngor Caerdydd Wasanaeth Cyfreithiol llwyddiannus, wedi'i achredu gan Lexcel. Mae'r tîm yn gweithio yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd, sydd â chysylltiadau da o ran trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gennym gyfreithwyr arbenigol yn ymgymryd â gwaith ymgyfreitha, caffael, eiddo, cynllunio, llywodraethiant, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a'n nod yw darparu gwasanaeth gwych a chynhwysol i'n cwsmeriaid.

Ynghylch y Swydd

Rydym yn awyddus i recriwtio dau Gyfreithiwr a/neu Fargyfreithiwr profiadol a chymwysedig sydd â phrofiad perthnasol i ymgymryd ag ystod eang o faterion yn ymwneud â chyfraith gytundebol a chaffael (gan gynnwys caffaeliadau cymhleth o werth uchel) ac i roi cyngor ar amrywiaeth o waith cyfreithiol annadleuol.

Amdanoch Chi

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster gradd perthnasol, bod wedi'i dderbyn fel Cyfreithiwr neu wedi'i alw i'r Bar, a gallu gweithio fel rhan o dîm. Disgwyliwn i'r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni'r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau'r Cyngor.

Er bod y rôl yn gofyn llawer, mae ein polisïau gwaith hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae'r swydd ar agor i unigolion sy'n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, yn amodol ar fodloni anghenion ein cleientiaid a dangos ystyriaeth i drefniadau gwaith aelodau presennol y tîm.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu ar yr amod bod gweithiwr/ymgeisydd cymwys arall sydd â phrofiad addas yn dymuno ei rhannu.

Oherwydd y trefniadau Gwaith dros dro cyfredol, nid ydym yn gallu darparu pecynnau recriwtio drwy'r post.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu'n adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

25 oed ac iau

nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol gan gynnwys yn benodol y rheiny o gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME) Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Reference

RES00367

Contact