Vacancies

View all vacancies

Client cardiff 180x360 003

Community Lawyer - Cardiff Council

Closing date

16/08/2020

Salary

£39,782 - £42,683

Job description

Cardiff Council's Legal Service

Community lawyer

About the Service

Cardiff Council has a Lexcel accredited successful in house Legal Service based at County Hall in Cardiff Bay with good public transport links. We have specialist lawyers carrying out procurement, litigation, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.

About the Job

We have a great opportunity for a hardworking, motivated and adaptable legal practitioner to join Cardiff Council's Legal Service, based in County Hall in the heart of Cardiff Bay. We are keen to recruit a high calibre, experienced and qualified Solicitor or Barrister with relevant experience who is able to deal with a varied and demanding workload to undertake a wide range of Children Services legal work. The post will include giving advice and preparation of applications for Court and will include advocacy.

About You

The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status, be admitted as a Solicitor or called to the Bar and must be able to work as part of a team. We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

Additional Information

While the role is demanding our flexible working policies, ensure a healthy work life balance. The post is open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application we welcome and encourage applications from individuals:

 • aged under 25
 • not in employment, education or training
 • from our local communities including in particular those from the Cardiff
 • BAME community
 • able to communicate fluently in Welsh

This vacancy is suitable for post share subject to there being another suitably qualified and experienced employee/candidate who wishes to post share

Due to the current COVID -19 circumstances the interview process for this role will be held on a virtual basis using an appropriate online platform. If you have any concerns around your ability to participate in a virtual interview process, please contact Sheila Davies for a discussion.

Please apply via link : https://www.jobscardiffcouncil.co.uk/jobs/community-lawyer-res00443?lang=en_GB


Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Cyfreithiwr Cymunedol

Cyfeirnod: RES00443

Dyddiad cau: 16/08/20

Ystod y cyflog £39,782 - £42,683

Ynghylch y Gwasanaeth

Mae gan Gyngor Caerdydd Wasanaeth Cyfreithiol llwyddiannus, wedi'i achredu gan Lexcel. Mae'r tîm yn gweithio yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd, sydd â chysylltiadau da o ran trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gennym gyfreithwyr arbenigol yn ymgymryd â gwaith ymgyfreitha, caffael, eiddo, cynllunio, llywodraethiant, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a'n nod yw darparu gwasanaeth gwych a chynhwysol i'n cwsmeriaid.

Ynghylch y Swydd

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithiw a Bargyfreithiw ag arbenigedd uchel sy'n brofiadol ac yn gymwysedig yn y maes perthnasol a all fynd i'r afael â'r llwyth o waith amrywiol a heriol sydd i'w wneud amrywiaeth eang o waith cyfreithiol i'r Gwasanaethau Plant. Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i'r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.

Amdanoch Chi

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster gradd perthnasol, bod wedi'i dderbyn fel Cyfreithiwr neu wedi'i alw i'r Bar, a gallu gweithio fel rhan o dîm. Disgwyliwn i'r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni'r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau'r Cyngor.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er bod y rôl yn gofyn llawer, mae ein polisïau gwaith hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae'r swydd ar agor i unigolion sy'n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, yn amodol ar fodloni anghenion ein cleientiaid a dangos ystyriaeth i drefniadau gwaith aelodau presennol y tîm.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu'n adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

 • 25 oed ac iau
 • nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
 • o'n cymunedau lleol gan gynnwys yn benodol y rheiny o gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME)
 • Caerdydd
 • sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu ar yr amod bod gweithiwr/ymgeisydd cymwys arall sydd â phrofiad addas yn dymuno ei rhannu

Yn sgil yr amgylchiadau COVID-19 presennol bydd y broses gyfweld ar gyfer y swydd hon yn cael ei chynnal ar sail rhithwir gan ddefnyddio llwyfan ar-lein priodol. Os oes unrhyw bryderon gennych am eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, cysylltwch a Sheila Davies er mwyn trafod.

Reference

RES00443

Contact